REGULAMIN KISList.com

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego kislist.com zwanego w dalszej części tego dokumentu Serwisem.

§1

 1. Niniejszy regulamin reguluje sposób korzystania z serwisu „KIS List” prowadzonego pod adresem kislist.com, w ramach którego Użytkownicy mają między innymi możliwość tworzenia list zakupowych z produktów prezentowanych przez osoby trzecie w ramach Serwisu, jak i poza nim, a także komunikację z osobami trzecimi.
 2. Pojęcia używane w niniejszym Regulaminie mają znaczenia jak niżej:
  1. Serwis – serwis internetowy udostępniony pod adresem kislist.com. Umożliwiający użytkownikom tworzenie list zakupowych oraz komunikację z osobami trzecimi.
  2. Usługa – funkcjonalności udostępnione przez Operatora Użytkownikowi, za pośrednictwem Serwisu - zgodne z wykupionym Planem. Usługa jest odpłatna zgodnie z zasadami zawartymi w cenniku.
  3. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, zawierającą z Operatorem Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) – Użytkownik będący osobą fizyczną, zawierającą z Operatorem Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  5. Wtyczka - oprogramowanie pod nazwą “KISer” stanowiące dodatek do przeglądarki internetowej połączony z Serwisem. Służący do wspierania realizacji Usługi.
  6. Operator – Magdalena Knappe prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KIS List Magdalena Knappe z siedzibą w Warszawie 03-294 ul. Zielone Zacisze 1/254, NIP: 1132226658 , REGON: 141253045, właścicielka marki „KIS List” i serwisu „KIS List”, prowadzonego pod adresem kislist.com.
  7. Konto użytkownika - część Serwisu wydzielona dla konkretnego użytkownika i identyfikowana indywidualnym loginem i hasłem. W ramach Konta użytkownika udostępniana jest Usługa w zakresie wskazanym w wybranym Planie.
  8. Użytkownik – każdy, kto korzysta z Usług udostępnianych przez Operatora za pomocą Serwisu.
  9. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, w ramach której Użytkownik nabędzie prawo do korzystania z płatnych funkcjonalności Serwisu.
  10. Operator płatności – oznacza podmiot zewnętrzny, który dostarcza mechanizmy płatności internetowych zastosowane w Serwisie. Serwis wykorzystuje w roli Operatora płatności następujące pomioty: PayPro Spółka Akcyjna - https://www.przelewy24.pl/obowiazek-informacyjny-platnik, Stripe https://stripe.com/en-pl/legal
  11. Email – adres poczty elektronicznej, podany przez Użytkownika przy Rejestracji.
  12. Regulamin – niniejszy regulamin.
  13. Plan - wybrany przez Użytkownika zakres świadczonych Usług.
  14. Rejestracja - utworzenie przez Użytkownika konta w Serwisie.

§2

 1. W celu korzystania z Usługi, Użytkownik musi zawrzeć Umowę z Operatorem. Zawarcie umowy polega na Rejestracji Użytkownika oraz dokonaniu płatności za korzystanie z Usługi zgodnie z cennikiem.
 2. Rejestracja odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego znajdującego się w Serwisie. Rejestrując się Użytkownik musi potwierdzić akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Akceptując regulamin Użytkownik:
  1. oświadcza, że posiada zdolności do czynności prawnych (w przeciwnym wypadku formularz powinien wypełnić przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika),
  2. oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania,
  3. oświadcza, że wprowadzone dane są zgodne ze stanem faktycznym, a stwierdzenie naruszenia niniejszego wymogu może skutkować odmową świadczenia Usługi lub zaprzestaniem jej świadczenia,
  4. oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora jego danych osobowych w zakresie koniecznym do korzystania z Serwisu,
  5. oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za prawdziwość wprowadzonych danych,
  6. oświadcza, że upoważnia Operatora do wystawiania i przesyłania faktur VAT drogą elektroniczną bez podpisu,
  7. akceptuje Politykę prywatności dostępną na Stronie: https://kislist.com/polityka-prywatnosci
 4. Zawarcie umowy nie może nastąpić w sposób anonimowy ani pod pseudonimem. Użytkownika powinien wskazać prawdziwe i kompletne dane osobowe, aby móc zawrzeć taką Umowę.
 5. W celu przeprowadzenia poprawnej Rejestracji, w formularzu rejestracyjnym Użytkownik musi podać poprawny adres Email, lub wykorzystać udostępnianą przez Serwis funkcję Rejestracji w oparciu o istniejące konto u zewnętrznego usługodawcy.
 6. Jeśli Użytkownik korzysta z Usługi płatnej i chce otrzymać fakturę VAT musi podać dane niezbędne do poprawnego wystawienia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane muszą zostać podane najpóźniej w momencie dokonywania płatności.
 7. Plan wybrany przez Użytkownika może być poprzedzony przez bezpłatny okres testowy.
 8. Po dokonaniu prawidłowej Rejestracji w Serwisie, system automatycznie utworzy Konto użytkownika.
 9. Operator udziela Użytkownikowi czasowej, odwołalnej, niewyłącznej i niezbywalnej licencji na korzystanie z Serwisu. Licencja (dostęp do Serwisu) udostępniana jest na okres określony w wybranym przez Użytkownika Planie.
 10. Jeśli Użytkownik wybierze Plan:
  1. poprzedzony bezpłatnym okresem próbnym - Konto Użytkownika zostanie aktywowane po zakończeniu rejestracji
  2. niepoprzedzony bezpłatnym okresem próbnym – Konto Użytkownika zostanie aktywowane niezwłocznie po zaksięgowaniu wymaganej płatności.
 11. Użytkownik nie jest uprawniony do przenoszenia praw i obowiązków z Umowy na osoby trzecie.

§3

 1. Regulamin jest dostępny w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.
 2. Postanowienia Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez Konsumentów i PNPK na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.
 4. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe. Do umów dotyczących treści cyfrowych dostarczanych jednorazowo stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia umowy. W przypadku umów dotyczących usług elektronicznych, Użytkownik otrzyma informację o zmianie Regulaminu przez Email. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmiany Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, np. usuwając konto w Serwisie.

§4

 1. Zakres świadczonych Usług, o jakie wnioskuje Użytkownik, może zostać zdefiniowany przy Rejestracji, jak również może on również być modyfikowany w późniejszym terminie. Zakres Usług jest określony w Planie wybranym przez Użytkownika.
 2. Operator nie odpowiada za treści umieszczane i udostępniane przez Użytkowników. Wyłączna odpowiedzialność za powyższe treści oraz ich zgodność z prawem ponoszona jest przez Użytkownika. Operator zastrzega sobie możliwość usuwania materiałów sprzecznych z prawem, naruszających dobre obyczaje czy zasady współżycia społecznego lub wnioskowania o usunięcie takich materiałów przez Użytkowników. Podczas korzystania ze Serwisu zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.
 3. Operator nie prowadzi sprzedaży produktów prezentowanych w ramach Serwisu, są one bowiem prezentowane jedynie w celach informacyjnych, ich prezentacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność, jakość, inne cechy prezentowanych produktów, ani za ich cenę.
 4. W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach Serwisu, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Operator nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Użytkownika.
 5. Operator jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy na osoby trzecie, jest też uprawniony korzystać przy wykonywaniu umowy z osób trzecich, za które odpowiada jak za siebie.
 6. Operator deklaruje dołożenie wszelkich starań mających na celu sprawne działanie Usługi, nie ponosi jednak odpowiedzialności za szkody wynikające z zakłóceń w jej działaniu.
 7. Odpowiedzialność Operatora z tytułu niezgodności treści cyfrowych z umową jest wyłączona w stosunku do Użytkowników nie będących Konsumentami lub PNPK.
 8. Operator ma prawo do tymczasowego wyłączania Usługi w ramach tzw. okna serwisowego, w celu wprowadzenia niezbędnych poprawek lub rozbudowy Serwisu. Każda taka sytuacja będzie w miarę możliwości komunikowana przez Operatora przez Email, z wyprzedzeniem jednego tygodnia.
 9. Operator świadczy na rzecz Użytkownika Usługę Elektroniczną polegającą na przesyłaniu mu wiadomości e-mail, które zawierają informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Operatora. Zapis do newslettera odbywa się poprzez rejestrację w serwisie. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji, który jest zamieszczony w wiadomości przesyłanej w ramach newslettera. Użytkownik może także wysłać do Operatora wiadomość e-mail z prośbą o wypisanie z bazy newslettera.

§5

 1. Użytkownik wykorzystuje indywidualny login i hasło do logowania się w Serwisie.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do ochrony swojego loginu i hasła oraz nieudostępniania go osobom trzecim. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich danych dostępowych do Serwisu. W przypadku podejrzenia poznania hasła Użytkownika przez osoby trzecie, Użytkownik zobowiązany jest do zmiany hasła.
 3. Operator ze swojej strony zapewnia ochronę danych dostępowych Użytkowników w ramach możliwości technicznych i organizacyjnych. Operator wykorzystuje mechanizmy szyfrowania jednostronnego, przez co nie jest w stanie poznać ani udostępnić bieżącego hasła Użytkownika. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni hasła, niezbędne będzie przeprowadzenie procedury resetowania hasła.
 4. Połączenie nawiązywane z Serwisem jest zabezpieczone poprzez protokół HTTPS. Przed przesłaniem swoich danych Użytkownik powinien upewnić się, czy na pasku przeglądarki widnieje symbol kłódki, czyli bezpiecznego połączenia.

§6

 1. Do Rejestracji i korzystania ze Serwisu wystarczające są:
  1. stały dostępem do Internetu o minimalnej przepustowości 1Mb/s,
  2. standardowy, aktualny system operacyjny,
  3. aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies i włączoną obsługą skryptów JavaScript: Google Chrome 51, Mozilla Firefox 54, Microsoft Edge 18 lub nowszych
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 2. Korzystanie z Wtyczki (KISer) - dedykowanej wtyczki do przeglądarki - jest możliwe wyłącznie na urządzeniach typu desktop (laptop, komputer stacjonarny). Dla wersji mobilnej udostępniona jest oddzielna aplikacja KISer mobile. Listę kompatybilnych przeglądarek oraz linki/instrukcje do ich pobrania można znaleźć tutaj.

§7

 1. Korzystanie z Usługi w ramach Planów płatnych wymaga dokonania przez Użytkownika płatności, zgodnie z obowiązującym cennikiem i niniejszym Regulaminem.
 2. W przypadku korzystania przez Użytkownika z darmowego okresu próbnego, możliwe będzie korzystanie z pełni funkcjonalności Usługi, bez ponoszenia opłat aż do końca okresu próbnego. Wybór przez Użytkownika innego niż maksymalny Planu po zakończeniu okresu próbnego będzie skutkował ograniczeniem funkcjonalności, zgodnie z zakresem Usługi zdefiniowanym dla danego Planu.
 3. Przed końcem każdego okresu rozliczeniowego, Operator poinformuje Użytkownika przez Email o konieczności wniesienia opłaty w przypadku chęci dalszego korzystania z Usługi, jeśli Użytkownik nie korzysta z funkcjonalności automatycznego odnawiania Usługi.
 4. W przypadku korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności automatycznego odnawiania, zgodna z wybranym Planem i aktualnym cennikiem opłata będzie pobierana automatycznie, bez każdorazowego powiadamiania o takim fakcie, aż do czasu odwołania takiej dyspozycji przez Użytkownika.
 5. Użytkownik po wyborze okresu rozliczeniowego oraz dokonaniu opłaty, niezwłocznie otrzyma dostęp do zamówionej Usługi, oraz uruchomiony zostanie okres rozliczeniowy.
 6. Każda płatność potwierdzona będzie przez wiadomość email oraz na żądanie fakturę VAT, przesłaną drogą elektroniczną, w terminie 7 dni od dnia płatności.
 7. Po wyborze Planu i opłaceniu Usługi, będzie ona świadczona w sposób ciągły, przez cały opłacony okres rozliczeniowy.
 8. Każdorazowo zmiana wybranego Planu na wyższy będzie skutkowała w momencie złożenia dyspozycji. Czas trwania Usługi zostanie przeliczony proporcjonalnie z uwzględnieniem różnicy w cenach Planów. Zmiana planu na niższy będzie skutkowała na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego utratą przez Użytkownika dostępu do części funkcjonalności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że obniżenie Planu może mieć wpływ na treści wprowadzone przez Użytkownika do Serwisu (w szczególności może spowodować ich utratę) oraz że Operator nie ponosi odpowiedzialności za ew. skutki takiego działania.
 9. Ceny Planów podane na stronach Serwisu są cenami netto.
 10. Operator jest uprawniony do udzielenia Użytkownikom rabatów, obniżek lub innych preferencji związanych z ceną według własnego wyboru, w szczególności w ramach organizowanej akcji promocyjnej. Szczegóły akcji promocyjnych określają odrębne regulaminy akcji promocyjnych. Użytkownikowi nie przysługuje prawo żądania rabatów, obniżek lub innych preferencji, które nie wynikają z akcji promocyjnej. W każdym przypadku informowania o obniżeniu cen Planów Operator obok informacji o obniżonej cenie zamieszcza również informację o najniższej cenie, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Plan jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Operator zamieszcza również informację o najniższej cenie, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Planu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

§8

 1. Płatność za Usługi realizowana jest za pośrednictwem centrum rozliczeniowego Operatora płatności.
 2. Płatność możliwa jest z wykorzystaniem kanałów płatności oferowanych przez Operatora płatności, w tym kart płatniczych oraz przelewów.
 3. Usługi aktywowane są niezwłocznie po przekazaniu płatności. W przypadku wyboru szybkiego przelewu lub karty płatniczej, zazwyczaj proces trwa do 10 minut, w przypadku tradycyjnego przelewu może to trwać do kilku dni.
 4. W przypadku niedostępności funkcji płatności za pośrednictwem centrum rozliczeniowego Operatora płatności, możliwe jest też dokonanie wpłaty przelewem, na numer konta 84 1140 2004 0000 3002 5045 4306 – w takim wypadku niezbędne jest przekazanie w odrębnej wiadomości poczty elektronicznej szczegółów zamówienia, w tym – wybranego Planu. Usługa zostanie aktywowana niezwłocznie po zaksięgowaniu przelewu.

§9

 1. Konsument lub PNPK ma prawo odstąpić Umowy, która była zawarta za pośrednictwem Sklepu, bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dokonania płatności za wybrany Plan.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w stosunku do Umowy:
  1. o świadczenie usług elektronicznych, za które Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty, jeżeli Operator wykonał w pełni Usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości
  2. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta albo PNPK lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  7. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument lub PNPK jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Operator rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Operator przekazał Użytkownikowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument lub PNPK musi poinformować Operatora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument lub PNPK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub PNPK prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Operator wyłącza Użytkownikowi dostęp do Serwisu i zwraca Użytkownikowi lub PNPK otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Operator został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument lub PNPK nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

§10

 1. Czas trwania Umowy zależny jest od Planu wybranego i opłaconego przez Użytkownika.
 2. Okres rozliczeniowy rozpoczyna się z dniem płatności za Usługę.
 3. Jeśli Użytkownik nie opłaci Usług za kolejny okres rozliczeniowy, Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu po zakończeniu okresu rozliczeniowego, a możliwość korzystania z Serwisu i Usług jest Użytkownikowi blokowana.
 4. Operator każdorazowo może rozwiązać Umowę z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia.
 5. W szczególnych przypadkach związanych z naruszeniem regulaminu świadczenia Usług lub z naruszeniem prawa, Operator może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem ze skutkiem na dzień poinformowania Użytkownika o takim fakcie przez Email.
 6. Po zakończeniu świadczenia Usługi, Operator archiwizuje dane Użytkownika na okres 30 dni, w trakcie których Użytkownik może wyrazić wolę wznowienia świadczenia Usługi i dokonać niezbędnej opłaty, po dokonaniu której Usługa znów stanie się aktywna. Jeśli Użytkownik nie przedłuży świadczenia Usługi, po ww. okresie uruchomiony zostanie proces usuwania danych Użytkownika, po którym dane zostaną bezpowrotnie usunięte - poza danymi, które z mocy prawa Operator ma obowiązek przechowywać dłużej - np. dane rozliczeniowe.

§11

 1. Po zakończeniu Świadczenia Usługi Operator nie może wykorzystywać treści Użytkownika, z wyjątkiem treści, które:
  1. są użyteczne wyłącznie w związku z Usługą;
  2. dotyczą wyłącznie aktywności Użytkownika w trakcie korzystania z Usługi;
  3. zostały połączone przez Operatora z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
  4. zostały wytworzone wspólnie z innymi Użytkownikami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 2. Na żądanie Użytkownika – zgłoszone w terminie 30 dni od dnia zakończenia świadczenia Usługi - Sprzedawca udostępni takiemu Kupującemu, na swój koszt oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, treści Użytkownika, które zostały wytworzone lub dostarczone w trakcie korzystania z Usługi. Obowiązek ten nie dotyczy zwrotu Treści Użytkownika, o których mowa w ust. 1 pkt a) - c) niniejszego paragrafu.

§12

 1. Operator może udostępnić Użytkownikom możliwość zamieszczania opinii o Serwisie, Operatorze lub Usłudze. Zamieszczenie opinii jest możliwe po Rejestracji, w szczególności po zawarciu Umowy, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie.
 2. Użytkownik powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.
 3. Zakazane jest zamieszczanie opinii bez uprzedniego skorzystania z Serwisu, na temat Planu, z którego Użytkownik nie korzystał lub którego nie nabył, wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; naruszających dobra osobiste Operatora lub osoby trzeciej; przez opłaconych użytkowników.
 4. Operator może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Użytkowników, którzy rzeczywiście korzystali z Serwisu lub dokonali Rejestracji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Użytkownika dotyczących zamieszczonych opinii, może on zgłosić Operatorowi opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia Operator podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.
 5. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Operator może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opinie zgłoszone za pośrednictwem innych Serwisów, np. Google czy Facebook.

§13

 1. Użytkownik w każdym momencie może złożyć reklamację dotyczącą świadczonej Usługi.
 2. Reklamacja taka powinna zawierać informacje jednoznacznie identyfikujące Użytkownika oraz opisujące przedmiot reklamacji.
 3. Operator zobowiązuje się do zapewnienia pełnej i wyczerpującej obsługi reklamacji oraz udzielania odpowiedzi Użytkownikowi bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 4. Reklamacje można (ale nie trzeba) składać na adres poczty elektronicznej: info@kislist.com
 5. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma między innymi możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej Umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Operatorem a Użytkownikiem,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 6. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 7. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

§14

 1. Operator ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Operatora.
 2. Operator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem.
 3. Wszelkie spory związane z Umowami z Operatorem co do świadczenia Usługi lub korzystania z Serwisu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie ma zastosowania do Konsumentów oraz PNPK, w przypadku których właściwość sądu ustalana jest na zasadach ogólnych.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14.03.2023 r.