REGULAMIN KISList.com

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego kislist.com zwanego w dalszej części tego dokumentu Serwisem.


§1

Pojęcia

Pojęcia używane w niniejszym Regulaminie mają znaczenia jak niżej:

 1. Serwis – serwis internetowy udostępniony pod adresem kislist.com. Umożliwiający użytkownikom tworzenie list zakupowych oraz komunikację z osobami trzecimi.

 2. Usługa – funkcjonalności udostępnione przez Operatora Użytkownikowi, za pośrednictwem Serwisu - zgodne z wykupionym Planem. Usługa jest płatna zgodnie z zasadami zawartymi w Cenniku.

 3. Wtyczka - oprogramowanie pod nazwą “KISer” stanowiące dodatek do przeglądarki internetowej połączony z Serwisem. Służący do wspierania realizacji Usługi.

 4. Operator– MKdezere z siedzibą w Warszawie ul. Zielone Zacisze 1 / 254 wpisana do Ewidencji Przedsiębiorców pod numerem, Regon: 141 253 045 NIP: 113-222-66-58.

 5. Konto użytkownika - część Serwisu wydzielona dla konkretnego użytkownika i identyfikowana indywidualnym loginem i hasłem. W ramach Konta użytkownika udostępniana jest Usługa w zakresie wskazanym w wybranym Planie.

 6. Użytkownik – każdy, kto korzysta z Usług udostępnianych przez Operatora za pomocą Serwisu.

 7. Transakcja – umowa zawarta pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, w ramach której Użytkownik nabędzie prawo do korzystania z płatnych funkcjonalności Serwisu.

 8. Operator płatności – oznacza spółkę pod nazwą PayPro Spółka Akcyjna, która dostarcza mechanizmu płatności internetowych zastosowane w Serwisie (https://www.przelewy24.pl/obowiazek-informacyjny-platnik )

 9. Email– adres poczty elektronicznej;

 10. Strony- Operator i Użytkownik.

 11. Plan - wybrany przez Użytkownika zakres świadczonych Usług.

 12. Rejestracja - utworzenie przez Użytkownika konta w Serwisie.


§2

Zawarcie Umowy / Rejestracja

 1. W celu korzystania z Usługi, Użytkownik musi zawrzeć umowę z Operatorem. Zawarcie umowy polega na rejestracji Użytkownika oraz dokonaniu płatności za korzystanie z Usługi zgodnie z cennikiem.

 2. Rejestracja odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego znajdującego się w Serwisie. Rejestrując się Użytkownik musi potwierdzić akceptację regulaminu.

 3. Akceptując regulamin Użytkownik:

  1. oświadcza, że posiada zdolności do czynności prawnych - w przeciwnym wypadku formularz powinien wypełnić przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Użytkownika,

  2. oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania,

  3. oświadcza, że wprowadzone dane są zgodne ze stanem faktycznym, a stwierdzenie naruszenia niniejszego wymogu może skutkować odmową świadczenia Usługi lub zaprzestaniem jej świadczenia,

  4. oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora jego danych osobowych w zakresie koniecznym do korzystania z Serwisu,

  5. oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za prawdziwość wprowadzonych danych,

  6. oświadcza, że upoważnia Operatora do wystawiania i przesyłania faktur VAT drogą elektroniczną bez podpisu,

  7. akceptuje Politykę prywatności dostępną na Stronie: https://kislist.com/polityka-prywatnosci

 4. W celu przeprowadzenia poprawnej rejestracji, w formularzu rejestracyjnym Użytkownik musi podać poprawny adres Email, lub wykorzystać udostępnianą przez Serwis funkcję rejestracji w oparciu o istniejące konto u zewnętrznego usługodawcy.

 5. Jeśli Użytkownik korzysta z Usługi płatnej i chce otrzymać fakturę VAT musi podać dane niezbędne do poprawnego wystawienia faktury VAT. Dane muszą zostać podane najpóźniej w momencie dokonywania płatności.

 6. Plan wybrany przez Użytkownika może być poprzedzony przez bezpłatny okres testowy.

 7. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji w Serwisie, system automatycznie utworzy Konto Użytkownika.

 8. Operator udziela Użytkownikowi czasowej, odwołalnej, niewyłącznej i niezbywalnej licencji na korzystanie z Serwisu. Licencja (dostęp do Serwisu) udostępniana jest na okres określony w wybranym przez Użytkownika Planie.

 9. Jeśli Użytkownik wybierze Plan:

  • poprzedzony bezpłatnym okresem próbnym - Konto Użytkownika zostanie aktywowane po zakończeniu rejestracji

  • niepoprzedzony bezpłatnym okresem próbnym – Konto Użytkownika zostanie aktywowane niezwłocznie po zaksiegowaniu wymaganej płatności.

 1. Użytkownik nie jest uprawniony do cedowania, przenoszenia praw i obowiązków z umowy o świadczenie Usługi na osoby trzecie.


§3

Zmiany regulaminu

 1. Regulamin jest dostępny w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.

 2. Jeżeli zajdzie konieczność zmiany regulaminu, Operator udostępni w Serwisie jego nową wersję, o czym zawiadomi Użytkownika za pomocą poczty email na adres znajdujący się na Koncie użytkownika.


§4

Zasady korzystania z Usługi

 1. Zakres świadczonych Usług o jakie wnioskuje Użytkownik może zostać zdefiniowany w momencie wypełniania formularza rejestracyjnego, może on również być modyfikowany w późniejszym terminie. Zakres Usług jest określony w Planie wybranym przez Użytkownika.

 2. Operator nie odpowiada za treści umieszczane i udostępniane przez Użytkowników. Wyłączna odpowiedzialność za powyższe treści oraz ich zgodność z prawem ponoszona jest przez Użytkownika.

 3. Operator zastrzega sobie jednocześnie możliwość usuwania materiałów sprzecznych z prawem oraz naruszających dobre obyczaje czy zasady współżycia społecznego, lub wnioskowania o usunięcie takich materiałów przez Użytkowników.

 4. Operator deklaruje dołożenie wszelkich starań mających na celu sprawne działanie Usługi, nie ponosi jednak odpowiedzialności za szkody wynikające z zakłóceń w jej działaniu.

 5. W przypadku gdyby Usługa nie mogła zostać zrealizowana w całości lub w części z winy Operatora, jego odpowiedzialność ograniczona jest do łącznej kwoty, jaką Użytkownik zapłacił za realizację Usługi w ciągu 12 miesięcy przed datą wskazania przez którąkolwiek ze stron umowy ww. problemów z realizacją Usługi.

 6. Operator ma prawo do tymczasowego wyłączania Usługi w ramach tzw. okna serwisowego, w celu wprowadzenia niezbędnych poprawek lub rozbudowy Serwisu. Każda taka sytuacja będzie w miarę możliwości komunikowana przez Operatora za pośrednictwem korespondencji Email, z wyprzedzeniem jednego tygodnia.

 7. Operator może korzystać z firm trzecich - jak Operatorzy płatności, dostawcy infrastruktury internetowej etc, w celu sprawnej realizacji Usług.


§5

Bezpieczeństwo

 1. Użytkownik wykorzystuje indywidualny login i hasło do logowania się w Serwisie.

 2. Użytkownik jest zobowiązany do ochrony swojego loginu i hasła oraz nieudostępniania go osobom trzecim.

 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich danych dostępowych do Serwisu.

 4. W przypadku podejrzenia poznania hasła Użytkownika przez osoby trzecie, Użytkownik zobowiązany jest do zmiany hasła.

 5. Operator ze swojej strony zapewnia ochronę danych dostępowych Użytkowników w ramach możliwości technicznych i organizacyjnych. Operator wykorzystuje mechanizmy szyfrowania jednostronnego, przez co nie jest w stanie poznać ani udostępnić bieżącego hasła Użytkownika. W przypadku gdy Użytkownik zapomni hasła niezbędne będzie przeprowadzenie procedury resetowania hasła.

 6. Połączenie nawiązywane z Serwisem jest zabezpieczone poprzez protokół HTTPS. Przed przesłaniem swoich danych Użytkownik powinien upewnić się, czy na pasku przeglądarki widnieje symbol kłódki czyli bezpiecznego połączenia.


§6

Wymagania Techniczne

Serwis kislist.com

Korzystanie z Usługi możliwe jest wyłącznie na urządzeniach elektronicznych ze stałym dostępem do internetu o minimalnej przepustowości 1Mb/s, przy wykorzystaniu następujących przeglądarek internetowych w wersjach wskazanych obok lub nowszych:

 1. Google Chrome 51

 2. Mozilla Firefox 54

 3. Microsoft Edge 18

Do prawidłowego działania przeglądarka musi mieć włączoną obsługą skryptów JavaScript oraz plików cookie. Stosowanie innych przeglądarek jest możliwe pod warunkiem, że zapewniają one wszystkie wyżej wymienione funkcje. Operator nie gwarantuje jednak prawidłowego działania aplikacji w innych niż wymienione przeglądarki.

Wtyczka (KISer)

Korzystanie z KISer - dedykowanej wtyczki do przeglądarki, jest możliwe wyłącznie na urządzeniach typu desktop (laptop, komputer stacjonarny). Pobranie i instalacja wtyczki jest możliwa z oficjalnych źródeł: 1. dla przeglądarki Chrome https://chrome.google.com/webstore/detail/kiser/fikhliccflabbhhgdpmnbdbeeacecncl?hl=pl

 2. dla przeglądarki Firefox https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/kiser


§7

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych podawanych przez Użytkowników podczas korzystania z Serwisu jest Operator.

 2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres Email iodo@kislist.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 3. Operator zapewnia ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j.), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) (t.j. Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.), a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2019.2460 t.j.).

 4. Powierzane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym jedynie w celu:

  1. zawarcia umowy o realizację usług świadczonych drogą elektroniczną / poza lokalem przedsiębiorstwa;

  2. realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na Usługi świadczone przez Operatora, w tym kontaktu z Użytkownikiem koniecznej ze względu na realizację zamówienia,

  3. obsługi płatności,

  4. rozpatrywania reklamacji Użytkownika,

  5. realizacji zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy;

  6. informacyjnym dla udzielania odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania;

 5. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, adres email, nazwę firmy w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz do celów rozliczeń, rachunkowych -Numer Identyfikacji Podatkowej, adres, telefon. Użytkownik akceptuje zakres poprzez złożenie oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych we wskazanym zakresie. Przetwarzane dane będą wykorzystane przez Operatora jedynie do celów wymienionych w ust 4. powyżej.

 6. Informujemy, że w Serwisie mogą znajdować się odesłania – linki umożliwiające w przypadku ich kliknięcia dotarcie do innych stron internetowych zarządzanych przez innych administratorów. Operator niniejszego Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dlatego też wskazane jest zapoznanie się przez Użytkownika z polityką prywatności tych serwisów i wykorzystywania plików cookies.

 7. Operator może powierzać przetwarzanie danych w minimalnym zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi. W szczególności dotyczy to Operatora płatności oraz podmiotu dostarczającego infrastrukturę teleinformatyczną - w tym hosting. Operator deklaruje w takich przypadkach wybór poddostawców świadczących Usługi i przetwarzających dane na terenie Unii Europejskiej.

 8. Użytkownikowi przysługuje prawo:

  1. dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji z Operatorem;

  2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Operatora;

  3. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Operatora.

  4. Po zakończeniu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, Operator nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w ust. 5, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usług. Operator usunie w takim przypadku wszelkie oznaczenia identyfikujące Użytkownika oraz zakończenie sieci telekomunikacyjnej i system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.

 1. Operator zastrzega sobie prawo powierzenia danych do dalszego przetwarzania podwykonawcy, który jest dostawcą infrastruktury serwerowej oraz Operatora płatności.

 2. Operator korzysta i będzie korzystać z poddostawcy, przetwarzającego dane na terenie Unii Europejskiej.


§8

Zawieranie Transakcji i płatności

 1. Korzystanie z Usługi w ramach Planów płatnych wymaga opłacania przez Użytkownika jej kosztu, zgodnie z obowiązującym cennikiem i regulaminem.

 2. W przypadku korzystania przez Użytkownika z darmowego okresu próbnego, możliwe będzie korzystanie z pełni funkcjonalności Usługi, bez ponoszenia opłat, aż do końca okresu próbnego. Wybór przez Użytkownika innego niż maksymalny Planu po zakończeniu okresu próbnego będzie skutkował ograniczeniem funkcjonalności, zgodnie z zakresem Usługi zdefiniowanym dla danego Planu.

 3. Przed końcem każdego okresu rozliczeniowego, Operator poinformuje Użytkownika o konieczności wniesienia opłaty w przypadku chęci dalszego korzystania z Usługi, jeśli Użytkownik nie korzysta z funkcjonalności automatycznego odnawiania Usługi.

 4. W przypadku korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności automatycznego odnawiania, należna i zgodna z wybranym Planem opłata będzie pobierana automatycznie, bez każdorazowego powiadamiania o takim fakcie, aż do czasu odwołania takiej dyspozycji przez Użytkownika.

 5. Brak dokonania opłaty skutkować będzie zawieszeniem lub zaprzestaniem realizowania Usługi przez Operatora.

 6. Użytkownik po wyborze okresu rozliczeniowego oraz dokonaniu opłaty, niezwłocznie otrzyma dostęp do zamówionej Usługi, oraz uruchomiony zostanie okres rozliczeniowy.

 7. Każda płatność potwierdzona będzie przez wiadomość email oraz na żądanie fakturę VAT, przesłaną drogą elektroniczną.

 8. Po wyborze Planu i opłaceniu Usługi, będzie ona świadczona w sposób ciągły, przez cały opłacony okres rozliczeniowy.

 9. Każdorazowo zmiana wybranego Planu na wyższy będzie skutkowała w momencie złożenia dyspozycji. Czas trwania Usługi zostanie przeliczony proporcjonalnie z uwzględnieniem różnicy w cenach Planów. Zmiana planu na niższy będzie skutkowała na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego.

 10. W przypadku zmiany Planu na niższy, Użytkownik utraci dostęp do części funkcjonalności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Operator nie ponosi odpowiedzialności za ew. skutki takiego działania.


§8-1

Metody płatności

 1. Płatność za Usługi realizowana jest za pośrednictwem centrum rozliczeniowego Operatora płatności.

 2. Płatność możliwa jest z wykorzystaniem kanałów płatności oferowanych przez Operatora płatności, w tym: kart płatniczych oraz przelewów.

 3. Usługi aktywowane są niezwłocznie po przekazaniu płatności. W przypadku wyboru szybkiego przelewu lub karty płatniczej, zazwyczaj proces trwa do minuty, w przypadku tradycyjnego przelewu może to trwać do kilku dni.

 4. W przypadku niedostępności funkcji płatności za pośrednictwem centrum rozliczeniowego Operatora płatności, możliwe jest też dokonanie wpłaty przelewem, na numer konta 84 1140 2004 0000 3002 5045 4306 – w takim wypadku niezbędne jest przekazanie w odrębnej wiadomości poczty elektronicznej szczegółów zamówienia, w tym – wybranego Planu. Usługa zostanie aktywowana niezwłocznie po zaksięgowaniu przelewu.


§9

Rozwiązanie Umowy i zaprzestanie świadczenia Usługi

 1. Czas trwania Umowy zależny jest od Planu wybranego i opłaconego przez Użytkownika.

 2. Pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się z dniem aktywacji Usługi.

 3. Jeśli Użytkownik nie opłaci Usług za kolejny okres rozliczeniowy, Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

 4. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów świadczeń już zrealizowanych, liczonych jako: koszt zamówionego Planu, pomnożonego przez liczbę dni, przez jakie świadczona była Usługa i podzielonego przez łączną liczbę dni w wybranym Planie.

 5. Operator każdorazowo może rozwiązać Umowę z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia.

 6. W szczególnych przypadkach związanych z naruszeniem regulaminu świadczenia Usług lub z naruszeniem prawa, Operator może rozwiązać Umowę z Użytkownikiem ze skutkiem na dzień poinformowania Użytkownika o takim fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 7. Po zakończeniu świadczenia Usługi, Operator archiwizuje dane Użytkownika na okres 30 dni, w trakcie których Użytkownik może wyrazić wolę wznowienia świadczenia Usługi i dokonać niezbędnej opłaty, po dokonaniu której, Usługa znów stanie się aktywna

 8. Jeśli Użytkownik nie przedłuży świadczenia Usługi, po ww. okresie uruchomiony zostanie proces usuwania danych Użytkownika, po którym dane zostaną bezpowrotnie usunięte - poza danymi, które z mocy prawa Operator ma obowiązek przechowywać dłużej - np. dane rozliczeniowe.


§10

Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik w każdym momencie może złożyć reklamację dotyczącą świadczonej Usługi.

 2. Reklamacja taka powinna zawierać informacje jednoznacznie identyfikujące Użytkownika oraz opisujące przedmiot reklamacji.

 3. Operator zobowiązuje się do zapewnienia pełnej i wyczerpującej obsługi reklamacji oraz udzielania odpowiedzi Użytkownikowi bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 4. Proces komunikacji przebiegu reklamacji odbywa się w formie elektronicznej.

 5. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego może skorzystać z możliwości zwrócenia się do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.§11

Postanowienia końcowe

 1. Operator ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Operatora.

 2. Operator nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało niewadliwie.

 3. W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach Serwisu, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Użytkownika.

 4. Sprzedawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, lub postanowieniami umów obowiązujących pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem.

 5. Postanowienia Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.

 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.

 7. Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według przepisów prawa.