REGULAMIN KISList.com

Niniejszy regulamin okre┼Ťla zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego kislist.com zwanego w dalszej cz─Ö┼Ťci tego dokumentu Serwisem.

§1

Poj─Öcia

Poj─Öcia u┼╝ywane w niniejszym Regulaminie maj─ů znaczenia jak ni┼╝ej:

 1. Serwis – serwis internetowy udost─Öpniony pod adresem kislist.com. Umo┼╝liwiaj─ůcy u┼╝ytkownikom tworzenie list zakupowych oraz komunikacj─Ö z osobami trzecimi.

 2. Us┼éuga – funkcjonalno┼Ťci udost─Öpnione przez Operatora U┼╝ytkownikowi, za po┼Ťrednictwem Serwisu - zgodne z wykupionym Planem. Us┼éuga jest p┼éatna zgodnie z zasadami zawartymi w Cenniku.

 3. Wtyczka - oprogramowanie pod nazw─ů “KISer” stanowi─ůce dodatek do przegl─ůdarki internetowej po┼é─ůczony z Serwisem. S┼éu┼╝─ůcy do wspierania realizacji Us┼éugi.

 4. Operator– MKdezere z siedzib─ů w Warszawie ul. Zielone Zacisze 1 / 254 wpisana do Ewidencji Przedsi─Öbiorców pod numerem, Regon: 141 253 045 NIP: 113-222-66-58.

 5. Konto u┼╝ytkownika - cz─Ö┼Ť─ç Serwisu wydzielona dla konkretnego u┼╝ytkownika i identyfikowana indywidualnym loginem i has┼éem. W ramach Konta u┼╝ytkownika udost─Öpniana jest Us┼éuga w zakresie wskazanym w wybranym Planie.

 6. U┼╝ytkownik – ka┼╝dy, kto korzysta z Us┼éug udost─Öpnianych przez Operatora za pomoc─ů Serwisu.

 7. Transakcja – umowa zawarta pomi─Ödzy Operatorem a U┼╝ytkownikiem, w ramach której U┼╝ytkownik nab─Ödzie prawo do korzystania z p┼éatnych funkcjonalno┼Ťci Serwisu.

 8. Operator p┼éatno┼Ťci – oznacza podmiot zewn─Ötrzny, który dostarcza mechanizmy p┼éatno┼Ťci internetowych zastosowane w Serwisie. Serwis wykorzystuje w roli Operatora p┼éatno┼Ťci nast─Öpuj─ůce pomioty:
 9. Email– adres poczty elektronicznej;

 10. Strony- Operator i U┼╝ytkownik.

 11. Plan - wybrany przez U┼╝ytkownika zakres ┼Ťwiadczonych Us┼éug.

 12. Rejestracja - utworzenie przez U┼╝ytkownika konta w Serwisie.

§2

Zawarcie Umowy / Rejestracja

 1. W celu korzystania z Us┼éugi, U┼╝ytkownik musi zawrze─ç umow─Ö z Operatorem. Zawarcie umowy polega na rejestracji U┼╝ytkownika oraz dokonaniu p┼éatno┼Ťci za korzystanie z Us┼éugi zgodnie z cennikiem.

 2. Rejestracja odbywa si─Ö za pomoc─ů formularza rejestracyjnego znajduj─ůcego si─Ö w Serwisie. Rejestruj─ůc si─Ö U┼╝ytkownik musi potwierdzi─ç akceptacj─Ö regulaminu.

 3. Akceptuj─ůc regulamin U┼╝ytkownik:

  1. o┼Ťwiadcza, ┼╝e posiada zdolno┼Ťci do czynno┼Ťci prawnych - w przeciwnym wypadku formularz powinien wype┼éni─ç przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny U┼╝ytkownika,

  2. o┼Ťwiadcza, ┼╝e zapozna┼é si─Ö z Regulaminem i zobowi─ůzuje si─Ö do jego przestrzegania,

  3. o┼Ťwiadcza, ┼╝e wprowadzone dane s─ů zgodne ze stanem faktycznym, a stwierdzenie naruszenia niniejszego wymogu mo┼╝e skutkowa─ç odmow─ů ┼Ťwiadczenia Us┼éugi lub zaprzestaniem jej ┼Ťwiadczenia,

  4. o┼Ťwiadcza, ┼╝e wyra┼╝a zgod─Ö na przetwarzanie przez Operatora jegodanych osobowych w zakresie koniecznym do korzystania z Serwisu,

  5. o┼Ťwiadcza, ┼╝e ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za prawdziwo┼Ť─ç wprowadzonych danych,

  6. o┼Ťwiadcza, ┼╝e upowa┼╝nia Operatora do wystawiania i przesy┼éania faktur VAT drog─ů elektroniczn─ů bez podpisu,

  7. akceptuje Polityk─Ö prywatno┼Ťci dost─Öpn─ů na Stronie: https://kislist.com/polityka-prywatnosci

 4. W celu przeprowadzenia poprawnej rejestracji, w formularzu rejestracyjnym U┼╝ytkownik musi poda─ç poprawny adres Email, lub wykorzysta─ç udost─Öpnian─ů przez Serwis funkcj─Ö rejestracji w oparciu o istniej─ůce konto u zewn─Ötrznego us┼éugodawcy.

 5. Je┼Ťli U┼╝ytkownik korzysta z Us┼éugi p┼éatnej i chce otrzyma─ç faktur─Ö VAT musi poda─ç dane niezb─Ödne do poprawnego wystawienia faktury VAT. Dane musz─ů zosta─ç podane najpó┼║niej w momencie dokonywania p┼éatno┼Ťci.

 6. Plan wybrany przez Użytkownika może być poprzedzony przez bezpłatny okres testowy.

 7. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji w Serwisie, system automatycznie utworzy Konto Użytkownika.

 8. Operator udziela U┼╝ytkownikowi czasowej, odwo┼éalnej, niewy┼é─ůcznej i niezbywalnej licencji na korzystanie z Serwisu. Licencja (dost─Öp do Serwisu) udost─Öpniana jest na okres okre┼Ťlony w wybranym przez U┼╝ytkownika Planie.

 9. Je┼Ťli U┼╝ytkownik wybierze Plan:

  • poprzedzony bezp┼éatnym okresem próbnym - Konto U┼╝ytkownika zostanie aktywowane po zako┼äczeniu rejestracji

  • niepoprzedzony bezp┼éatnym okresem próbnym – Konto U┼╝ytkownika zostanie aktywowane niezw┼éocznie po zaksiegowaniu wymaganej p┼éatno┼Ťci.

 1. U┼╝ytkownik nie jest uprawniony do cedowania, przenoszenia praw i obowi─ůzków z umowy o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi na osoby trzecie.

§3

Zmiany regulaminu

 1. Regulamin jest dost─Öpny w Serwisie w formie umo┼╝liwiaj─ůcej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.

 2. Je┼╝eli zajdzie konieczno┼Ť─ç zmiany regulaminu, Operator udost─Öpni w Serwisie jego now─ů wersj─Ö, o czym zawiadomi U┼╝ytkownika za pomoc─ů poczty email na adres znajduj─ůcy si─Ö na Koncie u┼╝ytkownika.

§4

Zasady korzystania z Usługi

 1. Zakres ┼Ťwiadczonych Us┼éug o jakie wnioskuje U┼╝ytkownik mo┼╝e zosta─ç zdefiniowany w momencie wype┼éniania formularza rejestracyjnego, mo┼╝e on równie┼╝ by─ç modyfikowany w pó┼║niejszym terminie. Zakres Us┼éug jest okre┼Ťlony w Planie wybranym przez U┼╝ytkownika.

 2. Operator nie odpowiada za tre┼Ťci umieszczane i udost─Öpniane przez U┼╝ytkowników. Wy┼é─ůczna odpowiedzialno┼Ť─ç za powy┼╝sze tre┼Ťci oraz ich zgodno┼Ť─ç z prawem ponoszona jest przez U┼╝ytkownika.

 3. Operator zastrzega sobie jednocze┼Ťnie mo┼╝liwo┼Ť─ç usuwania materia┼éów sprzecznych z prawem oraz naruszaj─ůcych dobre obyczaje czy zasady wspó┼é┼╝ycia spo┼éecznego, lub wnioskowania o usuni─Öcie takich materia┼éów przez U┼╝ytkowników.

 4. Operator deklaruje do┼éo┼╝enie wszelkich stara┼ä maj─ůcych na celu sprawne dzia┼éanie Us┼éugi, nie ponosi jednak odpowiedzialno┼Ťci za szkody wynikaj─ůce z zak┼éóce┼ä w jej dzia┼éaniu.

 5. W przypadku gdyby Us┼éuga nie mog┼éa zosta─ç zrealizowana w ca┼éo┼Ťci lub w cz─Ö┼Ťci z winy Operatora, jego odpowiedzialno┼Ť─ç ograniczona jest do ┼é─ůcznej kwoty, jak─ů U┼╝ytkownik zap┼éaci┼é za realizacj─Ö Us┼éugi w ci─ůgu 12 miesi─Öcy przed dat─ů wskazania przez któr─ůkolwiek ze stron umowy ww. problemów z realizacj─ů Us┼éugi.

 6. Operator ma prawo do tymczasowego wy┼é─ůczania Us┼éugi w ramach tzw. okna serwisowego, w celu wprowadzenia niezb─Ödnych poprawek lub rozbudowy Serwisu. Ka┼╝da taka sytuacja b─Ödzie w miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci komunikowana przez Operatora za po┼Ťrednictwem korespondencji Email,z wyprzedzeniem jednego tygodnia.

 7. Operator mo┼╝e korzysta─ç z firm trzecich - jak Operatorzy p┼éatno┼Ťci, dostawcy infrastruktury internetowej etc, w celu sprawnej realizacji Us┼éug.

§5

Bezpieczeństwo

 1. Użytkownik wykorzystuje indywidualny login i hasło do logowania się w Serwisie.

 2. U┼╝ytkownik jest zobowi─ůzany do ochrony swojego loginu i has┼éa oraz nieudost─Öpniania go osobom trzecim.

 3. U┼╝ytkownik ponosi wy┼é─ůczn─ů odpowiedzialno┼Ť─ç za bezpiecze┼ästwo swoich danych dost─Öpowych do Serwisu.

 4. W przypadku podejrzenia poznania has┼éa U┼╝ytkownika przez osoby trzecie, U┼╝ytkownik zobowi─ůzany jest do zmiany has┼éa.

 5. Operator ze swojej strony zapewnia ochron─Ö danych dost─Öpowych U┼╝ytkowników w ramach mo┼╝liwo┼Ťci technicznych i organizacyjnych. Operator wykorzystuje mechanizmy szyfrowania jednostronnego, przez co nie jest w stanie pozna─ç ani udost─Öpni─ç bie┼╝─ůcego has┼éa U┼╝ytkownika. W przypadku gdy U┼╝ytkownik zapomni has┼éa niezb─Ödne b─Ödzie przeprowadzenie procedury resetowania has┼éa.

 6. Po┼é─ůczenie nawi─ůzywane z Serwisem jest zabezpieczone poprzez protokó┼é HTTPS. Przed przes┼éaniem swoich danych U┼╝ytkownik powinien upewni─ç si─Ö, czy na pasku przegl─ůdarki widnieje symbol k┼éódki czyli bezpiecznego po┼é─ůczenia.

§6

Wymagania Techniczne

Serwis kislist.com

Korzystanie z Us┼éugi mo┼╝liwe jest wy┼é─ůcznie na urz─ůdzeniach elektronicznych ze sta┼éym dost─Öpem do internetu o minimalnej przepustowo┼Ťci 1Mb/s, przy wykorzystaniu nast─Öpuj─ůcych przegl─ůdarek internetowych w wersjach wskazanych obok lub nowszych:

 1. Google Chrome 51

 2. Mozilla Firefox 54

 3. Microsoft Edge 18

Do prawid┼éowego dzia┼éania przegl─ůdarka musi mie─ç w┼é─ůczon─ů obs┼éug─ů skryptów JavaScript oraz plików cookie. Stosowanie innych przegl─ůdarek jest mo┼╝liwe pod warunkiem, ┼╝e zapewniaj─ů one wszystkie wy┼╝ej wymienione funkcje. Operator nie gwarantuje jednak prawid┼éowego dzia┼éania aplikacji w innych ni┼╝ wymienione przegl─ůdarki.

Wtyczka (KISer)

Korzystanie z KISer - dedykowanej wtyczki do przegl─ůdarki, jest mo┼╝liwe wy┼é─ůcznie na urz─ůdzeniach typu desktop (laptop, komputer stacjonarny). Dla wersji mobilnej udost─Öpniona jest oddzielna aplikacja KISer mobile. List─Ö kompatybilnych przegl─ůdarek oraz linki/instrukcje do ich pobrania mo┼╝na znale┼║─ç tutaj.

§7

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych podawanych przez U┼╝ytkowników podczas korzystania z Serwisu jest Operator.

 2. Z Administratorem mo┼╝na si─Ö skontaktowa─ç poprzez adres Email iodo@kislist.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 3. Operator zapewnia ochron─Ö prywatno┼Ťci na poziomie co najmniej odpowiadaj─ůcym standardom okre┼Ťlonym w obowi─ůzuj─ůcych przepisach prawnych, w szczególno┼Ťci w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů (Dz.U.2020.344 t.j.), Rozporz─ůdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) (t.j. Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.), a tak┼╝e ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2019.2460 t.j.).

 4. Powierzane przez U┼╝ytkownika dane osobowe przetwarzane s─ů w zakresie niezb─Ödnym jedynie w celu:

  1. zawarcia umowy o realizacj─Ö us┼éug ┼Ťwiadczonych drog─ů elektroniczn─ů / poza lokalem przedsi─Öbiorstwa;

  2. realizacji sk┼éadanych przez U┼╝ytkownika zamówie┼ä na Us┼éugi ┼Ťwiadczone przez Operatora, w tym kontaktu z U┼╝ytkownikiem koniecznej ze wzgl─Ödu na realizacj─Ö zamówienia,

  3. obs┼éugi p┼éatno┼Ťci,

  4. rozpatrywania reklamacji U┼╝ytkownika,

  5. realizacji zwrotu ┼Ťwiadcze┼ä w przypadku odst─ůpienia od umowy;

  6. informacyjnym dla udzielania odpowiedzi na zadane przez U┼╝ytkownika pytania;

 5. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególno┼Ťci nast─Öpuj─ůce dane osobowe U┼╝ytkownika: imi─Ö i nazwisko, adres email, nazw─Ö firmy w przypadku osób fizycznych prowadz─ůcych dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů oraz do celów rozlicze┼ä, rachunkowych -Numer Identyfikacji Podatkowej, adres, telefon. U┼╝ytkownik akceptuje zakres poprzez z┼éo┼╝enie o┼Ťwiadcze┼ä o wyra┼╝eniu zgody na przetwarzanie danych we wskazanym zakresie. Przetwarzane dane b─Öd─ů wykorzystane przez Operatora jedynie do celów wymienionych w ust 4. powy┼╝ej.

 6. Informujemy, ┼╝e w Serwisie mog─ů znajdowa─ç si─Ö odes┼éania – linki umo┼╝liwiaj─ůce w przypadku ich klikni─Öcia dotarcie do innych stron internetowych zarz─ůdzanych przez innych administratorów. Operator niniejszego Serwisu nie ma wp┼éywu na prowadzon─ů przez tych administratorów polityk─Ö prywatno┼Ťci, ani polityk─Ö wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialno┼Ťci. Dlatego te┼╝ wskazane jest zapoznanie si─Ö przez U┼╝ytkownika z polityk─ů prywatno┼Ťci tych serwisów i wykorzystywania plików cookies.

 7. Operator mo┼╝e powierza─ç przetwarzanie danych w minimalnym zakresie niezb─Ödnym do ┼Ťwiadczenia Us┼éugi. W szczególno┼Ťci dotyczy to Operatora p┼éatno┼Ťci oraz podmiotu dostarczaj─ůcego infrastruktur─Ö teleinformatyczn─ů - w tym hosting. Operator deklaruje w takich przypadkach wybór poddostawców ┼Ťwiadcz─ůcych Us┼éugi i przetwarzaj─ůcych dane na terenie Unii Europejskiej.

 8. Użytkownikowi przysługuje prawo:

  1. dost─Öpu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupe┼énienia, korekt oraz aktualizacji tre┼Ťci danych w drodze komunikacji z Operatorem;

  2. ┼╝─ůdania czasowego lub sta┼éego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usuni─Öcia, o ile okaza┼éyby si─Ö one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu nale┼╝y wys┼éa─ç pismo, listem poleconym, na adres siedziby Operatora;

  3. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo ┼╝─ůdania ich usuni─Öcia, gdy stan─ů si─Ö one zb─Ödne do realizacji celu, dla którego zosta┼éy zebrane, w tym celu nale┼╝y wys┼éa─ç pismo, listem poleconym, na adres siedziby Operatora.

  4. Po zako┼äczeniu korzystania z Serwisu przez U┼╝ytkownika, Operator nie b─Ödzie przetwarza─ç danych osobowych wymienionych w ust. 5, za wyj─ůtkiem tych danych, które s─ů: dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy, niezb─Ödne do wyja┼Ťnienia okoliczno┼Ťci niedozwolonego korzystania z Us┼éug. Operator usunie w takim przypadku wszelkie oznaczenia identyfikuj─ůce U┼╝ytkownika oraz zako┼äczenie sieci telekomunikacyjnej i system teleinformatyczny, z którego korzysta┼é U┼╝ytkownik, chyba ┼╝e U┼╝ytkownik wyrazi zgod─Ö na nieusuwanie tych oznacze┼ä.

 1. Operator zastrzega sobie prawo powierzenia danych do dalszego przetwarzania podwykonawcy, który jest dostawc─ů infrastruktury serwerowej oraz Operatora p┼éatno┼Ťci.

 2. Operator korzysta i b─Ödzie korzysta─ç z poddostawcy, przetwarzaj─ůcego dane na terenie Unii Europejskiej.

§8

Zawieranie Transakcji i p┼éatno┼Ťci

 1. Korzystanie z Us┼éugi w ramach Planów p┼éatnych wymaga op┼éacania przez U┼╝ytkownika jej kosztu, zgodnie z obowi─ůzuj─ůcym cennikiem i regulaminem.

 2. W przypadku korzystania przez U┼╝ytkownika z darmowego okresu próbnego, mo┼╝liwe b─Ödzie korzystanie z pe┼éni funkcjonalno┼Ťci Us┼éugi, bez ponoszenia op┼éat, a┼╝ do ko┼äca okresu próbnego. Wybór przez U┼╝ytkownika innego ni┼╝ maksymalny Planu po zako┼äczeniu okresu próbnego b─Ödzie skutkowa┼é ograniczeniem funkcjonalno┼Ťci, zgodnie z zakresem Us┼éugi zdefiniowanym dla danego Planu.

 3. Przed ko┼äcem ka┼╝dego okresu rozliczeniowego, Operator poinformuje U┼╝ytkownika o konieczno┼Ťci wniesienia op┼éaty w przypadku ch─Öci dalszego korzystania z Us┼éugi, je┼Ťli U┼╝ytkownik nie korzysta z funkcjonalno┼Ťci automatycznego odnawiania Us┼éugi.

 4. W przypadku korzystania przez U┼╝ytkownika z funkcjonalno┼Ťci automatycznego odnawiania, nale┼╝na i zgodna z wybranym Planem op┼éata b─Ödzie pobierana automatycznie, bez ka┼╝dorazowego powiadamiania o takim fakcie, a┼╝ do czasu odwo┼éania takiej dyspozycji przez U┼╝ytkownika.

 5. Brak dokonania opłaty skutkować będzie zawieszeniem lub zaprzestaniem realizowania Usługi przez Operatora.

 6. U┼╝ytkownik po wyborze okresu rozliczeniowego oraz dokonaniu op┼éaty, niezw┼éocznie otrzyma dost─Öp do zamówionej Us┼éugi, oraz uruchomiony zostanie okres rozliczeniowy.

 7. Ka┼╝da p┼éatno┼Ť─ç potwierdzona b─Ödzie przez wiadomo┼Ť─ç email oraz na ┼╝─ůdanie faktur─Ö VAT, przes┼éan─ů drog─ů elektroniczn─ů.

 8. Po wyborze Planu i op┼éaceniu Us┼éugi, b─Ödzie ona ┼Ťwiadczona w sposób ci─ůg┼éy, przez ca┼éy op┼éacony okres rozliczeniowy.

 9. Ka┼╝dorazowo zmiana wybranego Planu na wy┼╝szy b─Ödzie skutkowa┼éa w momencie z┼éo┼╝enia dyspozycji. Czas trwania Us┼éugi zostanie przeliczony proporcjonalnie z uwzgl─Ödnieniem ró┼╝nicy w cenach Planów. Zmiana planu na ni┼╝szy b─Ödzie skutkowa┼éa na koniec bie┼╝─ůcego okresu rozliczeniowego.

 10. W przypadku zmiany Planu na ni┼╝szy, U┼╝ytkownik utraci dost─Öp do cz─Ö┼Ťci funkcjonalno┼Ťci. U┼╝ytkownik przyjmuje do wiadomo┼Ťci, ┼╝e Operator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za ew. skutki takiego dzia┼éania.

§8-1

Metody p┼éatno┼Ťci

 1. P┼éatno┼Ť─ç za Us┼éugi realizowana jest za po┼Ťrednictwem centrum rozliczeniowego Operatora p┼éatno┼Ťci.

 2. P┼éatno┼Ť─ç mo┼╝liwa jest z wykorzystaniem kana┼éów p┼éatno┼Ťci oferowanych przez Operatora p┼éatno┼Ťci, w tym: kart p┼éatniczych oraz przelewów.

 3. Us┼éugi aktywowane s─ů niezw┼éocznie po przekazaniu p┼éatno┼Ťci. W przypadku wyboru szybkiego przelewu lub karty p┼éatniczej, zazwyczaj proces trwa do minuty, w przypadku tradycyjnego przelewu mo┼╝e to trwa─ç do kilku dni.

 4. W przypadku niedost─Öpno┼Ťci funkcji p┼éatno┼Ťci za po┼Ťrednictwem centrum rozliczeniowego Operatora p┼éatno┼Ťci, mo┼╝liwe jest te┼╝ dokonanie wp┼éaty przelewem, na numer konta 84 1140 2004 0000 3002 5045 4306 – w takim wypadku niezb─Ödne jest przekazanie w odr─Öbnej wiadomo┼Ťci poczty elektronicznej szczegó┼éów zamówienia, w tym – wybranego Planu. Us┼éuga zostanie aktywowana niezw┼éocznie po zaksi─Ögowaniu przelewu.

§9

Rozwi─ůzanie Umowy i zaprzestanie ┼Ťwiadczenia Us┼éugi

 1. Czas trwania Umowy zależny jest od Planu wybranego i opłaconego przez Użytkownika.

 2. Pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się z dniem aktywacji Usługi.

 3. Je┼Ťli U┼╝ytkownik nie op┼éaci Us┼éug za kolejny okres rozliczeniowy, Umowa ulega automatycznemu rozwi─ůzaniu po zako┼äczeniu okresu rozliczeniowego.

 4. Konsument, który zawar┼é umow─Ö na odleg┼éo┼Ť─ç lub poza lokalem przedsi─Öbiorstwa, mo┼╝e w terminie 14 dni odst─ůpi─ç od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyj─ůtkiem kosztów ┼Ťwiadcze┼ä ju┼╝ zrealizowanych, liczonych jako: koszt zamówionego Planu, pomno┼╝onego przez liczb─Ö dni, przez jakie ┼Ťwiadczona by┼éa Us┼éuga i podzielonego przez ┼é─ůczn─ů liczb─Ö dni w wybranym Planie.

 5. Operator ka┼╝dorazowo mo┼╝e rozwi─ůza─ç Umow─Ö z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia.

 6. W szczególnych przypadkach zwi─ůzanych z naruszeniem regulaminu ┼Ťwiadczenia Us┼éug lub z naruszeniem prawa, Operator mo┼╝e rozwi─ůza─ç Umow─Ö z U┼╝ytkownikiem ze skutkiem na dzie┼ä poinformowania U┼╝ytkownika o takim fakcie za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej.

 7. Po zako┼äczeniu ┼Ťwiadczenia Us┼éugi, Operator archiwizuje dane U┼╝ytkownika na okres 30 dni, w trakcie których U┼╝ytkownik mo┼╝e wyrazi─ç wol─Ö wznowienia ┼Ťwiadczenia Us┼éugi i dokona─ç niezb─Ödnej op┼éaty, po dokonaniu której, Us┼éuga znów stanie si─Ö aktywna

 8. Je┼Ťli U┼╝ytkownik nie przed┼éu┼╝y ┼Ťwiadczenia Us┼éugi, po ww. okresie uruchomiony zostanie proces usuwania danych U┼╝ytkownika, po którym dane zostan─ů bezpowrotnie usuni─Öte - poza danymi, które z mocy prawa Operator ma obowi─ůzek przechowywa─ç d┼éu┼╝ej - np. dane rozliczeniowe.

§10

Post─Öpowanie reklamacyjne

 1. U┼╝ytkownik w ka┼╝dym momencie mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç reklamacj─Ö dotycz─ůc─ů ┼Ťwiadczonej Us┼éugi.

 2. Reklamacja taka powinna zawiera─ç informacje jednoznacznie identyfikuj─ůce U┼╝ytkownika oraz opisuj─ůce przedmiot reklamacji.

 3. Operator zobowi─ůzuje si─Ö do zapewnienia pe┼énej i wyczerpuj─ůcej obs┼éugi reklamacji oraz udzielania odpowiedzi U┼╝ytkownikowi bez zb─Ödnej zw┼éoki, nie pó┼║niej jednak ni┼╝ w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 4. Proces komunikacji przebiegu reklamacji odbywa si─Ö w formie elektronicznej.

 5. U┼╝ytkownik b─Öd─ůcy konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego mo┼╝e skorzysta─ç z mo┼╝liwo┼Ťci zwrócenia si─Ö do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.

§11

Postanowienia końcowe

 1. Operator ma prawo zablokowa─ç dost─Öp do Serwisu lub jego cz─Ö┼Ťci z wa┼╝nych przyczyn, w tym w szczególno┼Ťci w razie stwierdzenia nieprawid┼éowo┼Ťci w korzystaniu z Serwisu, lub wyst─ůpienia okoliczno┼Ťci, które mog┼éyby narazi─ç na szkod─Ö U┼╝ytkownika lub Operatora.

 2. Operator nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało niewadliwie.

 3. W odniesieniu do informacji prezentowanych w ramach Serwisu, które zosta┼éy w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za aktualno┼Ť─ç, dok┼éadno┼Ť─ç, lub kompletno┼Ť─ç tych informacji, jak równie┼╝ za ich przydatno┼Ť─ç dla jakichkolwiek dzia┼éa┼ä U┼╝ytkownika.

 4. Sprzedawca nie ponosi ponadto odpowiedzialno┼Ťci za korzystanie przez U┼╝ytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa, lub postanowieniami umów obowi─ůzuj─ůcych pomi─Ödzy Operatorem a U┼╝ytkownikiem.

 5. Postanowienia Regulaminu nie naruszaj─ů mo┼╝liwo┼Ťci powo┼éywania si─Ö przez U┼╝ytkowników b─Öd─ůcych konsumentami na bezwzgl─Ödnie obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa reguluj─ůce ochron─Ö praw konsumentów.

 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajduj─ů przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů, a tak┼╝e innych obowi─ůzuj─ůcych przepisów prawa.

 7. Spory wynik┼ée na tle interpretacji lub wykonania Regulaminu b─Öd─ů rozstrzygane przez s─ůd w┼éa┼Ťciwy wed┼éug przepisów prawa.